Pavlov's Dog

Page 1 of 1

Pavlov's Dog Pampered Menial 04.04.1975 01st Studio Album LP
Pavlov's Dog At the Sound of the Bell 04.1976 02nd Studio Album LP
Pavlov's Dog Third 1977 03rd Studio Album CD
Pavlov's Dog Lost In America 1990 05th Studio Album CD
Pavlov's Dog Has Anyone Here Seen Sigfried? 28.08.2007 04th Studio Album CD
Pavlov's Dog Echo & Boo 2010 06th Studio Album CD
Pavlov's Dog LIVE and Unleashed 28.01.2011 01st Live Album CD
Pavlov's Dog The Pekin Tapes 28.11.2014 07th Studio Album CD
Pavlov's Dog Prodigal Dreamer 07.12.2018 08th Studio Album CDGenerated by CATraxx - 14.12.2023 15:24